Condicions d’ús

Condicions d’ús

El responsable de la gestió d’aquest lloc web és Yoleo Edutainment S.L., empresa de responsabilitat limitada amb domicili a Barcelona, carrer Sant Joan de la Salle 37, 08022, i NIF: B66011040. Correu electrònic de contacte: info@legiland.cat.

Si us plau, llegiu aquest conveni amb atenció abans d’accedir a aquest lloc o utilitzar-lo. En accedir a aquest lloc o utilitzar-lo, accepteu que esteu obligats per aquest conveni. La informació i els serveis d’aquest lloc són proporcionats per Yoleo Edutainment S.L. (d’ara endavant Legiland), en col·laboració amb els seus proveïdors, sempre que accepteu els termes i condicions que es detallen a continuació.

Ús de la informació i dels serveis

La informació (que inclou sense limitació els consells i les recomanacions) i els serveis (per exemple, el servei de preguntes i respostes per mitjà del correu electrònic) del lloc s’ofereixen únicament com a eina educativa general i no representen ni assessoria mèdica o de cura de la salut per a cap problema individual, ni substitueixen l’assessoria i els serveis mèdics professionals que pugui oferir un proveïdor de serveis de salut qualificat i coneixedor de la vostra situació particular. Sempre heu de demanar l’opinió del vostre metge o d’un altre professional qualificat de la salut sobre qualsevol dubte que tingueu respecte a una malaltia o mal i abans de començar qualsevol tractament nou. Res del que conté aquest lloc té com a objectiu servir per fer un diagnòstic o iniciar un tractament mèdic. La informació i els serveis es proporcionen amb el benentès que ni Legiland ni els seus proveïdors o usuaris es dediquen a prestar serveis o assessoria professionals jurídics, mèdics, d’orientació psicològica o d’altres. L’ús que feu del lloc està subjecte a les exempcions i advertències que puguin aparèixer en tot el lloc. Legiland i els seus agents no assumeixen cap responsabilitat per cap conseqüència que resulti directament o indirecta de qualsevol acció o falta d’acció que emprengueu basant-vos en la informació, els serveis o altres materials que apareguin en aquest lloc. Encara que Legiland fa un esforç perquè la informació que apareix en aquest lloc sigui veraç, completa i actualitzada, Legiland i els seus proveïdors no poden garantir, ni seran responsables de cap dany o pèrdua relacionades amb la veracitat, la completesa o l’oportunitat de la informació.

Col·laboracions dels usuaris

Els usuaris que publiquen materials en aquest lloc (per exemple, comentaris de llibres) s’han de regir per les normes següents: (1) els usuaris no poden publicar o transmetre material infamant, difamatori, obscè, fraudulent, danyós, amenaçant o malèvol que violi els drets de propietat de tercers (que inclou sense limitació l’ús vulnerant d’un dret d’autor o d’una marca registrada), que violi el dret de privacitat o de publicitat de tercers, o que violi les lleis aplicables; (2) els usuaris no poden interferir en l’ús i gaudi d’aquest lloc per part d’altres usuaris; (3) els usuaris no poden utilitzar aquest lloc per dur a terme activitats il·legals o que violin els drets de tercers; (4) els usuaris no poden utilitzar aquest lloc per anunciar o vendre a tercers productes o serveis; i (5) els usuaris han d’informar immediatament Legiland si tenen motius per sospitar que un usuari està utilitzant materials que vulneren els drets d’autor de tercers. L’usuari que publiqui materials entén que té drets exclusius sobre aquests materials o els està utilitzant amb permís del propietari dels drets d’autor, i atorga a Legiland la propietat d’aquests materials. Legiland no es fa responsable del contingut de cap material publicat pels usuaris, però Legiland es reserva el dret, a la seva discreció, de (i) corregir o esborrar qualsevol document, informació o altres materials enviats o que apareguin en aquest lloc, i (ii) negar l’accés al lloc a qualsevol usuari que violi aquest conveni. Els comentaris contenen les opinions i els punts de vista dels usuaris. Legiland no es fa responsable de la veracitat de cap missatge que aparegui en aquest lloc, i heu de consultar sempre un metge o un altre professional qualificat de la salut abans d’actuar basant-vos en qualsevol informació que trobeu en aquest lloc.

Obligació de fer un ús correcte dels serveis

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis proporcionats per Legiland d’acord amb la llei, amb les presents condicions generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet. S’obliga l’usuari a abstenir-se d’utilitzar els serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris que s’estableix en les condicions generals.

L’usuari està d’acord i té present que en els serveis de fòrum, comentari de notícies, blocs, així com en qualsevol altre que permeti la publicació de les opinions dels usuaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre llibres. En utilitzar els serveis, l’usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions generals, i es compromet a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, danyosa, pornogràfica, amenaçadora, que danyin la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei. Legiland compta amb un moneder electrònic a disposició dels seus usuaris, que permet adquirir productes i serveis a través de la plataforma un cop ha estat carregat. Aquest moneder electrònic es carrega mitjançant pagament amb targeta de crèdit per un TPV associat al Banc Santander. Només un adult està autoritzat a realitzar aquestes recàrregues del moneder electrònic.

Enllaços amb altres llocs web

Aquest lloc pot contenir enllaços a altres llocs d’Internet només per a la comoditat dels usuaris. Legiland no es responsabilitza de cap d’aquests llocs web ni de la informació, els materials, els productes o els serveis que contenen o als quals es pot accedir a través d’aquests llocs web; accediu a aquests llocs web i els utilitzeu, inclosos la informació, els materials, els productes i els serveis que contenen, sota el vostre propi risc.

Exempció de garanties

Legiland i els seus proveïdors s’eximeixen de totes les garanties expresses i implícites respecte a la informació, els serveis i els materials que conté aquest lloc, inclosa, sense limitació, qualsevol garantia implícita de comerciabilitat, d’idoneïtat per a un fi particular, i de no vulneració dels drets de tercers. Tota la informació, els serveis i els materials s’ofereixen «tal com estan» i «si es troben disponibles», sense garantia de cap mena.

Limitació de la responsabilitat

En cap cas Legiland o els seus proveïdors seran responsables de cap indemnització especial, indirecta, per danys i perjudicis, incidental, exemplar o conseqüent, ni de cap dany ni perjudici que resulti d’una pèrdua d’ús, negoci, informació o utilitats, litigis i casos similars, que estigui basat en un incompliment de contracte, un greuge (inclosa la negligència), defecte del producte o casos similars, encara que s’hagi notificat la possibilitat d’aquests danys i perjudicis. Respecte als béns o serveis adquirits a través d’aquest lloc, la responsabilitat de Legiland es limita expressament en qualsevol cas al reemplaçament dels béns defectuosos, o, a triar per Legiland, al reemborsament o acreditació al comprador d’una suma equivalent al preu de compra dels béns. Reconeixeu i accepteu que les limitacions anteriorment exposades són elements fonamentals d’aquest conveni i que no se us permetria accedir al lloc en absència d’aquestes limitacions. Es podrien aplicar alguns estatuts estatals respecte a la limitació de la responsabilitat. L’empresa no es responsabilitza de controlar l’absència de cucs, virus i altres elements informàtics perjudicials, corresponent en tot cas a l’usuari la obligació de comptar amb eines adequades per la detecció i la desinfecció dels elements informàtics perjudicials. Per tant, Legiland no es responsabilitza tampoc dels danys produïts en els aparells informàtics dels usuaris o de tercers per l’ús i prestació dels serveis del lloc web.

Indemnització

Conveniu a indemnitzar, defensar i eximir de responsabilitat Legiland, els seus afiliats i els seus proveïdors per qualsevol dany, pèrdua, reclamació i despesa (inclosos els honoraris raonables d’un advocat) relacionats amb (i) la violació d’aquest conveni per part vostra, i (ii) la publicació de material en aquest lloc per part vostra.

Drets de propietat

Tots els materials d’aquest lloc (així com l’organització i el disseny del lloc) són propietat de Legiland o els seus proveïdors, que són els propietaris dels drets d’autor, i s’hi pot accedir només per a un ús personal i no comercial. No podeu copiar, distribuir o transferir cap material d’aquest lloc, en la seva totalitat o en parts, sense autorització escrita de Legiland o els seus proveïdors.

Canvis en el lloc web

Legiland i els seus proveïdors poden fer millores o canvis en la informació, els serveis, els productes i altres materials d’aquest lloc, o donar de baixa el lloc, en qualsevol moment, sense avís previ. Legiland pot modificar aquest conveni en qualsevol moment, i aquestes modificacions entraran en vigor immediatament després de publicar-se el conveni modificat. Per consegüent, conveniu a revisar el conveni periòdicament, i el vostre accés continuat a aquest lloc o el seu ús s’interpretarà com la vostra acceptació del conveni modificat.

Altres

Aquest conveni i la resolució de qualsevol disputa relacionada amb aquest conveni o amb el lloc web estan regits per i interpretats d’acord amb les lleis de l’estat espanyol, sense portar a efecte qualssevol principis de conflictes de llei. La falta de Legiland d’insistir en l’estricte compliment de qualsevol disposició d’aquest conveni no serà interpretada com a renúncia a cap disposició o dret. Qualsevol acció o procediment legal entre Legiland i vosaltres en relació amb aquest conveni serà resolt exclusivament en una cort de jurisdicció competent amb seu a Barcelona, Espanya. Legiland és una marca registrada de Yoleo Edutainment S.L. La resta de marques registrades són propietat dels seus respectius propietaris.